Rakentaminen

Rakentamiseen ja palstanhoitoon liittyviä ohjeita on päivitetty 2015.

Painettu ohjeisto lähetettiin jäsenille kevätpostituksen mukana 2015. Painettu ohjeisto on saatavilla hallituksen jäseniltä sekä jaetaan mökkikauppojen yhteydessä uusille mökkiläisille. Näitä rakennusohjeita sovelletaan määräävinä vuodesta 2015 eteenpäin ja ohjeellisina aikaisempaan rakentamiseen. Rakentamisvalvonnan tavoitteena on varjella vanhan hienon alueen yhtenäisen ilmeen säilymistä.

Muistathan, että kaikki kiinteät rakennelmat palstoilla, myös aidat ja katokset, ovat luvanvaraisia. Kaikkeen kiinteään rakentamiseen tarvitaan yhdistyksen HALLITUKSEN kirjallinen lupa. Hallituksen kokoukset ovat n. kuukauden välein ja rakennustoimikunnan pitää ehtiä ennen kokousta, käymään tarvittaessa myös palstalla. Joten kun suunnittelet rakentamista ole yhteydessä rakennustoimikuntaan ajoissa. Myönnetty rakennuslupa on voimassa kaksi vuotta myöntämishetkestä alkaen.

Luvattomat tai annetun luvan vastaiset rakennelmat voidaan määrätä purettaviksi tai muutettaviksi, joten kannattaa aina kysyä rakentamisesta etukäteen ja noudattaa annettuja ohjeita.

Huomaavainen rakentaminen siirtolapuutarhan ahtaissa oloissa ei ole aina helppoa. Ota tämä huomioon hankkeen suunnittelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Puutarhan kokonaisilmeen parantamiseksi ja siirtolapuutarhan asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi on alueella hyvä noudattaa yhteisiä periaatteita rakentamisen suhteen. Rakentaminen tulee pitää yhtenäisenä, pienimittakaavaisena ja lukumäärältään vähäisenä. Aktiivisin rakentaminen tulisi ajoittaa viljelykauden ulkopuolelle.

Huomioithan, että ohjeistus ei ole täysin kattava ja epäselvissä tilanteissa kysy aina ensin yhdistyksen hallitukselta lisäohjeistusta. 

Kiinnitä erityistä huomioita seuraaviin asioihin:

  1. Kaikessa rakentamisessa on noudatettava puutarhan järjestyssääntöjä, jotka löytyvät mm. Ohjeita Nekalan Siirtolapuutarhaan- vihkosesta
  2. Rakentamis- ja purkutyöt aiheuttavat aina väistämättä jonkin verran häiriötä naapurustossa. Sovi meluisimpien ja muuten eniten häiriötä tuottavien töiden ja kuljetusten ajoituksesta naapureittesi kanssa etukäteen.
  3. Kun aloitat luvanvaraista rakennushanketta, muista pyytää luvassa mahdollisesti edellytetyt tarkastukset ajoissa.
  4. Ajoneuvoja ei saa pysäköidä puutarhan alueella muualla kuin parkkipaikalla.  
  5. Ajoneuvojen, työkoneiden ja kuljetuskaluston pysäköinti käytäville, kentille ja nurmikolle on ehdottomasti kielletty. Tämä koskee myös rakennustyöntekijöitä. Ainoastaan lyhytaikainen pysäyttäminen käytävällä palstan kohdalla kuorman purkamiseksi ja lastaamiseksi on sallittua.Sama, mikä koskee ajoneuvojen ja työkoneiden pysäköintiä, koskee myös peräkärryjen, irtolavojen ja muun vastaavan kaluston säilyttämistä.
  6. Varastoinnin on tapahduttava omalla palstalla. Puutarhan yhteisillä alueilla ei saa varastoida yksittäisen viljelijän rakennusmateriaaleja, koneita, työkaluja tai purkujätteitä. Yhteisiä alueita ovat mm. nurmikot, kentät, käytävät ja käytävien levennykset eli käytännössä palstoja lukuun ottamatta kaikki muu alue puutarhan aitojen sisäpuolella. Varastointiin käytettävissä olevan tilan vähäisyys on syytä ottaa huomioon jo hanketta suunniteltaessa ja aina tilauksia tehtäessä tai kuljetuksista sovittaessa.
  7. Kuljetuksiin on käytettävä puutarhan käytäville soveltuvaa kalustoa. Liian järeä kalusto vaurioittaa helposti käytäviä tai istutuksia. Käytettävä kalusto ja erityisesti sen koko- ja painorajoitukset on syytä huomioida jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja viimeistään tilausta tehtäessä. Sama koskee hankkeessa käytettäviä työkoneita.
  8. Korvausvastuu yhteisille alueille tai toisille viljelijöille aiheutetuista vahingoista on viimekädessä toimituksen tilanneella viljelijällä.

Viljelijän tehtävänä on huolehtia, että myös urakoitsijasi ja tavarantoimittajasi tuntee ohjeet ja siirtolapuutarhan yleiset järjestyssäännöt ja että he omalta osaltaan sitoutuvat noudattamaan niitä. Urakoitsijoiden ja toimittajien toiminta puutarha-alueella on palvelut tilanneen viljelijän vastuulla.

Vinkkejä

PDF-tiedostoPerinnerakennusmestarin parhaat vinkit_hyvä tästä vielä tulee.pdf (8.3 MB)
Tietopaketti perustusten, rungon, laudoituksen, ikkunoiden, katon, tulisijojen korjaamisesta perinteisin menetelmin.

Koska yksittäiset palstat ovat kooltaan varsin pieniä ja maaston korkeuserot sekä maaperän laatu varsin vaihtelevia, siirtolapuutarhayhdistys vaatii nykyään, että jos mökistä tulee normaalia enemmän jätevesiä (esim. suihkuvesiä), ne johdetaan umpisäiliöön, naapuri- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Pressusuojat

Tonteille ei saa rakentaa pysyviä pressusuojia. Tilapäinen pressusuojaus voidaan tehdä naapurien suostumuksella. Katunäkymässä olevia ja naapureita häiritseviä suojia ei saa rakentaa.