Yhdistyksen säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry, jäljempänä yhdistys, ja kotipaikka Tampere.

2 §

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää siirtolapuutarhaviljelyä ja opastaa jäseniään puutarhatöiden suorittamisessa sekä vastata jäsentensä harrastus- ja virkistystoiminnan järjestämisestä. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.

3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

- vuokraa Tampereen kaupungilta vuokraamansa viljelyalueen, Nekalan siirtolapuutarha-alueen, jäljempänä siirtolapuutarha, palstoina jäsenilleen viljeltäväksi

- ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä alueita ja rakennuksia

- harjoittaa puutarhaviljelyä koskevaa opastus- ja valistustoimintaa

- järjestää juhla- ja kokoustilaisuuksia

- harjoittaa harrastus- ja virkistystoimintaa

- valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista siirtolapuutarhassa

- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

4 §

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

- omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita

- hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

- vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä

- toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

5 §

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka vuokraa palstan siirtolapuutarhasta ja jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä varsinaisen jäsenen kotipaikka tulee olla Tampere.

Kukin varsinainen jäsen voi vuokrata kerrallaan vain yhden palstan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä viljelijäperheiden jäseniä tai muita siirtolapuutarha-asiaa harrastavia vai siitä kiinnostuneita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen ja siirtolapuutarhan hyväksi toiminut henkilö.

Varsianisten ja kannatusjäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus, kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous.

Hallituksella on jäsentä kuultuaan valta kokonaan tai määräajaksi erottaa jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Maksut

Varsinaiset jäsenet suorittavat liittymis- ja jäsenmaksun.

Kannatusjäseniltä peritään vuosittain kannatusjäsenmaksu. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen, jolla on voimassa oleva palstanvuokrasopimus yhdistyksen kanssa, muut velvollisuudet säilyvät.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää yhdistyksen kokous. Liittymismaksun suuruuden päättää hallitus ja se tulee olla maksettuna ennen jäseneksi hyväksymistä.

Jäsenet, joilla on palstanvuokrasopimus yhdistyksen kanssa, ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen kokouksen päättämät yhteisömaksun, sähkömaksun sekä perusparannusmaksun.

7 §

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. Hallitus voi asettaa toiminnan kannalta tarpeellisia toimikuntia.

8 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset ovat kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus pitää niitä tarpeellisina tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemää (7) arkipäivää ennen kokousta paikkakunnan sanomalehdessä sekä yhdistyksen ilmoitustaululla.

Jos jäsen haluaa saada asiansa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, tehköön hän siitä kirjallisen esityksen hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä, sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä, milloin hän on ennen kunniapuheenjohtajuuttaan tai      -jäsenyyttään ollut yhdistyksen varsinainen jäsen. Kannatusjäsenillä on kokouksissa vain puheoikeus. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi yhdellä valtakirjalla käyttää toisen varsinaisen jäsenen äänioikeutta.


Yhdistyksen kokouksessa jäsen ei saa ottaa osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan yhdistyksen edun kanssa.

9 §

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

- käsitellään kertomus edellisen vuoden toiminnasta

- käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

- käsitellään ehdotus seuraavan vuoden toiminnasta

- päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudet ja niiden maksuajankohdasta

- päätetään muiden säännöissä mainittujen  maksujen suuruudet ja niiden maksuajankohdasta

- käsitellään ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

- valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Puolet varsinaisista ja varajäsenet ovat erovuorossa vuosittain.

Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan yhdistyksen jäsenten keskuudesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

12 §

Hallituksen tehtävänä on

- johtaa yhdistyksen toimintaa, toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset sekä hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita

- vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta

- edustaa yhdistystä viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin päin

- laatia vuosittain toiminta- ja tilikertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio

- päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta ja erottamisesta

- asettaa toiminnan  kannalta tarpeelliset toimikunnat

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

- täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lakien ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.


13 §

Tilit ja tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilöt, jotka valitaan syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

Hallituksen tulee antaa tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai henkilöt, joilla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

15 §

Sääntöjen muutokset sekä yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

16 §

Jos yhdistys lakkautetaan tai se syystä tai toisesta itse purkaa toimintansa, luovutetaan sen varat Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:lle säilytettäväksi viiden vuoden ajaksi. Mikäli tänä aikana perustetaan Tampereelle uusi vastaava rekisteröity yhdistys, varat siirtyvät sille käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen. Muutoin varat jäävät em. liitolle käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.

17 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt 2.4.2014 yhdistysrekisteriin nämä muutetut säännöt.